Điều Khoản Sử Dụng

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Quyền truy cập và sử dụng trang web trực tuyến của Cube Self Storage cần tuân theo các Điều khoản và Điều kiện quy định. Bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện quy định tại đây. Thông qua việc sử dụng trang web, bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản, điều kiện và khuyến cáo trong thông báo này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

2. LỜI KHUYÊN

Nội dung của trang web không dung để thiết lập lời khuyên và không nên được dựa vào để đưa ra quyết định, cũng như từ chối việc đưa ra bất kỳ quyết định nào.

3. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TRANG WEB

Cube Self Storage có quyền:

3.1 Thay đổi hoặc xóa (tạm thời hoặc vĩnh viễn) Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web mà không cần thông báo; và người dùng đồng ý với việc Cube Self Storage sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin nào thuộc về trang web; và

3.2 Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào, và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

4. LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi các đơn vị khác nhau. Bất kỳ liên kết đến các trang web khác không phải là sự chứng thực của các trang web đó và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web nào như vậy.

5. BẢN QUYỀN

5.1 Tất cả bản quyền, thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Trang web và nội dung của website (bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế trang web, văn bản, đồ họa và tất cả phần mềm và mã nguồn được kết nối với Trang web) được sở hữu hoặc cấp phép cho Cube Self Storage hoặc được sử dụng bởi Cube Self Storage theo quy định của luật pháp cho phép.

5.2 Khi truy cập trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ truy cập nội dung chỉ cho mục đích sử dụng kinh doanh của bạn. Không có nội dung nào có thể được tải xuống, sao chép, sao chép, truyền, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ bản quyền. Điều này không bao gồm việc tải xuống, sao chép và / hoặc in các trang của Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

6. TUYÊN BỐ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

6.1 Trang web được cung cấp trên cơ sở của sẵn có mà không có bất kỳ đại diện hay chứng thực nào cũng như không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc bảo đảm chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích cụ thể, không xâm phạm, tương thích, bảo mật và tính chính xác.

6.2 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Cube Self Storage sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất kinh doanh, cơ hội, dữ liệu, lợi nhuận) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web.

6.3 Cube Self Storage không đảm bảo rằng chức năng của Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi đó sẽ được sửa chữa hoặc Trang web; hoặc máy chủ không có vi-rút; hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể gây hại hoặc phá hoại.

6.4 Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được hiểu để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Cube Self Storage đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Cube Self Storage hoặc nhân viên hoặc đại lý của Cube.

7. ĐỘC LẬP

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Cube Self Storage cùng nhân viên và đại lý của Cube Self Storage khỏi những tổn hại và những hành động chống lại mọi trách nhiệm pháp lý, phí pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và các chi phí khác liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào đối với Cube Self Storage phát sinh từ bất kỳ gây ra do sự vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các khoản nợ khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web này.

8. ĐẢM BẢO

Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị loại bỏ và các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tồn tại, có hiệu lực, tiếp tục bị ràng buộc và được thi hành.

9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và giám sát theo luật pháp Việt Nam và theo đó, bạn phải thực thi theo các quy định của tòa án Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào với trang web, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại cs@cubeselfstorage.vn

Báo Giá

Báo Giá
Đóng